Propozice

Debata k propozicím
(opraveno – 03.09.2018)
* text psaný modře byl v těchto propozicích upraven nebo změněn oproti minulé verzi

1. Pořadatelé
– Organizaci závodu PE33, kontrolu tj. pořadatelé zajišťuje MateS FM
– Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.

2. Termín a délka závodu

– Soutěž (11. ročník) začíná v sobotu ráno 15. 09. 2018 v 6:00 hodin a končí v neděli 16. 09. 2018 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže)
– Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část

3. Startovné

Startovné se pro tuto akci neplatí. Pořadatel však přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze popřípadě i zúčastněné. Startovné není stanoveno a záleží jen na zúčastněných zda přispějí nějakým příspěvkem, darem, nápadem apod.(jméno dárce možno přidat do podtitulu názvu soutěže)

4. Pravidla soutěžního startu

– Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu
– Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil)
– Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné
– Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním
– Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených

– Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33
Stránky ČTÚ a všechny platné VO

5. Staniční deník

– Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě
– Deník musí obsahovat:
Hlavička – název expedice (pro „Lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům), volačky členů expedice (všechny údaje se dají doplnit v hlavičce programu cl6)
Zápis o spojení !!!: číslo, čas, volačka protistanice a QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), reporty doporučujeme, nejsou však nutné.
Zápis o spojení se soutěžními a kontrolními stanicemi musí obsahovat a být veden v tomto pořadí: číslo spojení, čas, report vyslaný, soutěžní znak a volačka protistanice a QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), report přijatý.

číslo spojení/čas/report vyslaný/soutěžní znak/volačka protistanice/QTH, portable/report přijatý/lokátor/poznámka:

Vzor zápisu

Prosím dodržujte požadovanou posloupnost dat!!!!

Deník zašlete nejpozději do 01.10. 2018
– Elektronická podoba deníku na sklerotici(zavináč)gmail.com (pro zpracování se doporučuje („nařizuje“ 😀 ) program Bohouše Česká Lípa Deník CL6)
– Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s MateS FM (viz. kontakt níže)
– Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10)

6. Platná spojení

– Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
– V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
– Pouze jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma
– Spojení s členem expedice, který bude vysílat a bude zapsaný v deníku jako člen a v době závodu ze soutěžní kóty odjede, nebude moci rozdávat další body ani z mobilu ani z domácího QTH – odnikud
– V případě dvojitého spojení při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní obě spojení
– Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, či vedená přes opakovač jsou neplatná

7. Kontrolní stanice (bonusová stanice)

– Budou zřízeny kontrolní stanice (bonusová stanice) monitorující průběh závodu
– Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc
– Maximální počet spojení mezi KC (KS) a účastníkem během konání závodu není stanoven, každé spojení musí však být pod jiným volacím znakem

Volací znak České kontroly: KC01-xx
Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx

– člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím další spojení i z lokátoru odkud vysílá kontrolní stanice
– člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím xx dalších spojení i z mobilní stanice, vždy však z jiného lokátoru
– v obou případech pouze pod svou volačkou

8. Účastníci

– Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky
– Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit
– i jednotlivec soutěžící mimo domácí QTH je počítán jako team (viz příklad Tomáš mobil Roudnice)
Pro ČR volací znak: název expedice + ECxx, např. Expedice Bambulka EC21
Pro SK volací znak: název expedice + ESxx, např. Expedícia Štuka ES55
– Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 16 )
Pro ČR: volačka + LCxx, např. Josef Lhota LC45
Pro SK: volačka + LSxx, např. Jozef Lehota LS51

9. Přihlášky

– Soutěžící se přihlásí do 11.ročníku nejpozději do 15.09.2018 do 20:00 hodin v průběhu prvního dne závodu (je možno vyplnit i registraci na poslední chvíli v den závodu z důvodů vývoje počasí a to do 20 hodiny)

– Přihlášku vyplňte na internetové adrese http://podzimnieter.wordpress.com/registrace/. V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM)
– Přihláška bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška (výška kóty kterou uvedete, nikoli výška podle gps), náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt
– Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 )
– Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost

10. Hodnocení

– Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé
– Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele)

11. Bodový zisk, Koeficient

– Bodování se provádí způsobem co km to bod
– Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:
Do 700 m n. m. – koef. 1,3
Do 900 m n. m. – koef. 1,2
Nad 900 m n. m. – koef. 1
– Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška
– počítá se nadmořská výška kóty (podle dostupných map na internetu) nikoli místa odkud vysíláte, aby se předešlo spekulacím o nadmořské výšce (po zkušenostech z 8. ročníku) dobře si to rozmyslete odkud vysílat a neposílejte nadmořskou výšku podle gps

12. Vyhlášení výsledků

– Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů
– Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 (http://podzimnieter.wordpress.com/vyhodnoceni/)
– Případní vítězové budou pozváni na vyhodnocení někdy v průběhu následujícího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu nebo ceny budou zaslány poštou

13. Zveřejnění deníků

Vyhrazujeme si právo na vaše deníky do konce doby ukončení příjmů závodních deníků a jejich vyhodnocení. Tzn. nepřejeme si, aby účastník závodu kdekoli zveřejnil soutěžní deník. Pokud se tak stane bude bez pardonu vyloučen ze závodu.
– platí i pro třetí strany
– konec doby příjmu deníku z 10. ročníku je 01.10. 2018

14. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )

– Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu
– Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH
– přihlášený může taktéž navazovat spojení se všemi účastníky CB provozu
– nelze se přihlásit do Lovím 33 a vysílat z jiného místa než domácího QTH jen po domluvě s pořadatelem soutěže
spojení s ostatními účastníky CB provozu bude násobeno dvěma, ale ne počet km ale počet spojení, takže u téhle kategorie bude počítáno se dvěma faktory (KM se soutěžícími a POČET s ostatními).
k vyhodnocení Lovím 33 dojde jen v tom případě pokud se zúčastní a dorazí aspoň 3 deníky od třech soutěžících

15. Závěrečné ustanovení

– Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu v určitém roce

16. Kontakt

Kontakt na ředitele závodu, přihlášky a deníky:

MateS FM
Email: sklerotici(zavináč)gmail(tečka)com
Mobil: 778 42 66 37

Deníky, připomínky, náměty, atd. posílejte na výše uvedené kontakty nebo přes Facebook